813 Спорт

Image
Професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
813 Спорт 813010 Помощник – инструктор по спортно – туристическа дейност 8130101 Спортно – туристически дейности 3
-------------- 813080 Организатор на спортни прояви и първенства 8130801 Организация на спортни прояви и първенства 3
-------------- 813100 Помощник – треньор 8131001 Спорт 3

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А / България GSM: +359 897 820 128