Технически надзор на съоражения с повишена опасност

beta star - logo

Регистрация и технеически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/

 

Фирма „БЕТА СТАР“ ЕООД е лицензирана за осъществяване на технически надзор на основание чл.34а, ал.1, т.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) с  ЛИЦЕНЗИЯ:           

№ 762 / 21.12.2015 год. и №764 / 30.05. 2016 год.

и, регистрационен № 899 от Председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор /ДАМТН/.

Прочети още

Лицензия:

Основната цел на  БЕТА СТАР“  ЕООД  е високо качество на извършваната контролна дейност при прилагане на международните и европейски стандарти за постигането на удовлетвореност и доверие от нейните клиенти и осигуряване на безопасни условия при експлоатацията на съоръжения с повишена опасност.

В изпълнение на своята политика, БЕТА СТАР“  ЕООД  има внедрена Система за управление на качеството, разработена съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и прилага следните основни принципи в работата си :

Безпристрастност

Контрола, който извършва се основава на обективни доказателства и не се влияе от други интереси или заинтересовани страни;

Независимост

Органът за контрол и неговият персонал декларират, че не са ангажирани в никакви дейности, които могат да бъдат в конфликт с независимостта на преценката им и не участвата в проектирането, производството, поддържането на контролираните обекти.

Компетентност

Непрекъснато поддържа и доказва компетентността на своя персонал; Стриктно спазване на всички законови и нормативни разпоредби в РБългария, касаещи извършването на процеса на технически надзор;

Отговорност

Носи цялата отговорност за дейностите по контрол; Спазване на сроковете и поетите ангажименти.

Добросъвестност

Коректно разглеждане на постъпилите рекламации и възражения, за да запази доверието в извършваната дейност по контрол

Конфиденциалност

Гарантира конфиденциалността, свързана с клиентите и предоставяната от тях информация

Екип

Екипът на „ БЕТА СТАР“  ЕООД се състои от доказани , квалифицирани специалисти

инж. Иван Христов

Инспектор технически надзор

специалист с 20 годишен стаж в областта на Техническия надзор на съоръжения с повишена опасност.
-----------------------------------------

инж. Андон Трампов

Ръководител технически надзор

машинен инженер с богат опит в проектирането и изграждането на котелни отоплителни инсталации, газови стопанства, разработване на нови технически изделия в областта на машиностроенето.

 -----------------------------------------

Инж. Борислав Радков

Вътрешен одитор

Отговорник по Система за управление на качеството /СУК/ , Вътрешен одитор и Председател на Комисията по възражения и оплаквания - дипломиран специалист по информационни технологии , програмист , обучен в изграждането на СУК.
-----------------------------------------

Услуги

„ БЕТА СТАР“  ЕООД е лицензиран орган за технически надзор на извършва следните технически прегледи:

 • първоначален – след регистрацията;
 • периодични;
 • периодични с изпитвания;
 • след преустройство на съоръжението;
 • след замяна или ремонт на носещи конструкции, елементи и механизми от съоръжението;
 • когато не са експлоатирани повече от 6 или 12 месеца в зависимост от срока, определен в съответната наредба по прилагането на ЗТИП;
 • след демонтиране и монтиране на друго работно място;
 • по искане на ползвателя;

 

Дейности „БЕТА СТАР“ ЕООД

 1. Заверява инвестиционни проекти на съоръжения с повишена опасност  /СПО/
 2. Извършва технически прегледи и проверки на следните видове СПО:
 • парни и водогрейни котли /ПК/;
 • тръбопроводите за водна пара и гореща вода /ТП/;
 • съдове, работещи под налягане /СН/;
 • газови инсталации и съоръжения за природен газ , и за втечнени въглеводородни газове/ГИ/;
 • повдигателни съоръжения /ПС/;
 • асансьори в жилищни и промишлени сгради /АС/.
 1. Изпитва и проверява настройката на предпазни клапани
 2. Проверява изправното действие и настройката на сигнализатори за природен газ, и за втечнени въглеводородни газове
 3. Извършва техническите прегледи на  въжени товарозахващащи приспособления   /сапани/
 4. Поддържа  пряка  връзка  с регионалния отдел на ГД "ИДТН", спазва изискванията  на  действащите  нормативни  документи (ЗТИП, наредби,  стандарти, правилници и др. касаещи  СПО)  и следи  за  настъпилите  в  тях  промени
 5. Регистрира, води на отчет и осъществява Технически надзор на СПО
 6. Извършва консултации на потребителите на СПО и прави предложения пред тях за подобряване на условията за безопасна работа, и за непрекъкнато обучение на експлоатационния персонал и лицата, отговорни за безопасната работа на СПО
 7. Планира и организира  дейностите  относно СПО, които води на отчет
 8. Организира  обучение и проверка на знанията на персонала, който осъществява технически  надзор  на  СПO
 9. Осигурява на потребителите Ревизионн книги, Инструкции и др. документи, необходими за техническите досиета на СПО
 10. Провежда опреснителни курсове за поддържащ и обслужващ персонал на съоръжения с повишена опасност

I. Технически прегледи и проверки на повдигателни съоръжения /ПС/:

II. Технически надзор на асансьори в жилищни и промишлени сгради

III. Технически надзор на газови съоръжения и инсталации за природен газ

IV. Технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ

V. Технически надзор на парнии водогрейни котли

VI. Технически надзор на съдове под налягане

VII. Технически надзор на стационарни метални тръбопроводи за пара и гореща вода

 

Нормативна база

Контакти

 • Email: abc_e.cpo@abv.bg
 • инж. Иван Христов – Инспектор Технически надзор - Тел: 0888368441
 • инж. Андон Трампов – Ръководител Технически надзор - Тел. 0897930229

Изпратете запитване

грешно попълнени данни!
грешно попълнени данни за имейл!
грешно попълнени данни!
грешно попълнени данни!
Невалидни данни за антиспам

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Александър Стамболийски“ № 30 / България GSM: +359 897 820 128
Бисквитките осигуряват по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече