Image

ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ

Частен професионален колеж „АВС (ЧПК „АВС“) е основан през 2015 г. със Заповед № РД14-27/09.06.2015 г. на Министъра на образованието и науката.
Колежът организира, провежда и удоставерява професионално обучение по рамкови програми Г в дневна , самостоятелна и задочна форма на обучение, с прием след завършено средно образование по следните професионални професии и специалности:
  • Направление код 813 Спорт : професия код 813050  Инструктор по фитнес :  специалност  код 810501 Фитнес IV СПК
  • Направление код 813Спорт, професия код 813060  Спортен масаж : Специалност  код 8130601 Спортен масаж IV СПК
Обучавано може да бъде всяко лице, навършило 16 години, притежаващо средно образование, на което съответната професия  не му е противопоказна.

Професионалното обучение се организира в подходяща учебна среда, осигурена със съвременно оборудване и съобразена с изискванията на конкретната  професията.
Image
Image
Image
Практическите занятия по професията се извършват в реална работна среда, оборудвана с необходимите съоръжения за провеждането на високоефективен учебно-тренировъчен процес.

Преподавателите на колеж АВС притежават богат практически опит и теоретична подготовка.

Обучението приключва с успешното полагането на държавен изпит по теория и по практика на професията/специалността.
 
Завършеното обучение за придобита четвърта степен на професионална квалификация се удостоверява с документ с европейска валидност - Свидетелство за професионална квалификация.
Image
Прочети още

МИСИЯ

Мисията на ЧПК „АВС“ е:

  • поддържане на ученето през целия живот чрез формиране и повишаване знанията, уменията и компетенциите на обучаемите лица;
  • провеждане на политика по увеличаване информираността за предлаганото качествено професионално обучение;
  • реализиране на обучения на лица (безработни, служители на организации, нуждаещи се от повишаване нивото на квалификация, търсещи собствено усъвършенстване и квалификация), адекватни на потребностите на пазара на труда.

ЦЕЛИ

  • прилагане на държавните образователни стандарти за обучение по двете професии с четвърта СПК, респ. пето ниво по Националната квалификационна рамка (НКР) и Европейската квлификационна рамка (ЕКР);
  • непрекъснато повишаване качеството на професионално обучение, което да гарантира задоволяване на потребностите и интересите на отделната личност и на нашите партньори - институции, работодатели, синдикати;
  • увеличаване капацитета на Колежа, както по отношение на брой обучаеми лица, така и по отношение на материалната база и качество, съобразено с европейските стандарти;
  • разширяване възможностите на нашите колежани за реализация в сферата на спорта .

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Материалната база отговаря изцяло на изискванията на държавните образователни стандарти за обучение по двете професии с четвърта СПК, както за теоретично, така и за обучение по практика на професиите.

Колежът разполага с компютърна зала с осигурен интернет достъп, видео и аудиотехника и специализирана библиотека, които правят обучението достъпно, привлекателно и атрактивно за младите хора.

Платформата за дистанционно обучение , с която  ЧПК „ АВС“ разполага, дава възможност за подпомагане на учебния процес на колежани, обучаващи се в задочна форма на обучение.

Сътрудничеството с различни партньори на Колежа осигурява възможност за провеждане на практическото обучение на колежаните.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Преподавателите в ЧПК „АВС“ са утвърдени в теорията и практиката, със значителен опит, както в професионалното обучение, така и в академични структури на висши учебни заведения.

Преподавателският състав на Колежа се състои от: 1 професор 2 доценти, 2 доктори на науките и 3 магистри с педагогическа квалификация. Всички преподаватели са с широки познания и значителен практически опит в сферата на преподаваните от тях учебни предмети.

Преподавателите са, както академични авторитети, така и практици с успехи в реалния бизнес. Те са ментори, водачи и партньори, съветници на колежаните, формирайки необходимите умения и компетентности за успешна подготовка по професиите:

Инструктор по фитнес  и  Спортен масажист


УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Придобитата четвърта степен на професионална квалификация (пето ниво по НКР и ЕКР) се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация номенклатурен № 3-54 на МОН.

Издаденият документ гарантира възможност за реализация в спортните деиности

При писмено заявено желание се издава и „Европас“ приложение към издаденото Свидетелство за професионална квалификация.

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Александър Стамболийски“ № 30 / България GSM: +359 897 820 128
Бисквитките осигуряват по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече