Опреснителни курсове за поддържащ и обслужващ персонал на съоръжения с повишена опасност

Image

 

 •   по Чл. 55.  съгласно т. 3 Провеждане на обучение  на лицата, които управляват повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 7, за управлението на които не се изисква правоспособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки.

 

       по Чл. 58. (1) Провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или сменяемите товарозахващащи приспособления, наричани  "прикачвачи", и на лицата, които управляват повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 и 7

 

 Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за следните повдигателни съоръжения:

 • товароподемни кранове
 • товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
 • електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
 • багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
 • (изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) сменяеми товарозахващащи приспособления;
 • окачени кошове за повдигане на хора;
 • подвижни работни площадки;
 • строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари,
 • които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.), независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.
 • (2) Наредбата се прилага и за релсовите пътища към съоръженията по ал. 1, т. 1 - 3 и 7.
 • Обучение за безопасна работа със съоръжения с повишена опасност (СПО) по Чл. 58. (1)

                       

    НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на съоражения под налягане   

 • Обучение за безопасна работа със съоръжения с повишена опасност (СПО)
 • По Чл.187.(4) на първоначален и ежегоден инструктаж на лицата,които обслужват съоръжения по чл.2,т.1,2,5и6;
 • Чл.2.Съоръжения под наляганеса:
 • Метални съдове за сгъстени,втечнени или разтворени подналягане

газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100,съгласно

           а)(доп.- ДВ,бр.49 от2014 г.)член8, ал.1, т.1, букви"а"и"б"от  Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията подналягане;

           б)член2 от Наредбата за  съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете подналягане,приета с Постановление№ 210 наМинистерския съветот 2001г.(обн.,ДВ,бр.85от2001г.;изм.идоп.,бр.87и115от2002г.,бр.24и40от2006г.ибр.37от2007г.);

 

 • (изм.-ДВ,бр.99от2011г.)резервоари;

 

 • Метални тръбопроводи за транспортиране на воднапара с наляганенад 0,6МРа и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100:

            а)съгласно чл.8, ал.1, т.4, б

от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията подналягане;

             б)които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията подналягане;

 

 • Метални тръбопроводи за транспортиране на гореща вода с температура над 110°С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мега паскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100:

              а)съгласночл.8, ал.1, т.4, б от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията подналягане;

              б)които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията подналягане

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Александър Стамболийски“ № 30 / България GSM: +359 897 820 128
Бисквитките осигуряват по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече