ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


Центърът за професионално обучение към АВС провежда дис­танци­онно обу­чение, което е алтернатива на за­доч­на­та и ре­дов­на­та фор­ма. В последните няколко години то се налага като ефективен и предпочитан метод за обучение на възрастни.
От въвеждането му като форма на обучение през 2009 г. до момента над 2700 лица успешно са обучени от АВС в изцяло или частична форма на дистанционно обучение!
Обу­чени­ето в дис­танци­он­на фор­ма е оси­гуре­но с учеб­но-ме­тоди­чес­ки ма­тери­али и лек­ции.
Ор­га­низи­рано е в неп­рисъ­стве­на фор­ма, ка­то кур­систи­те по­луча­ват лич­но (при за­пис­ва­нето) или по електрон­на по­ща достъп до он­лайн ба­зира­ната плат­форма за обу­чение.
Използването на платформата за дистанционно обучение е максимално опростено и не изисква владеене на специални компютърни умения.
Пестите време, разходи за транспорт и имате шанса да се обучавате по избраната от Вас специалност в домът ви.
Дистанционното обучение може да се прилага към всички професии/ специалностти, за който центърът е лицензиран.

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Александър Стамболийски“ № 30 / България GSM: +359 897 820 128
Бисквитките осигуряват по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече