ABC-E.net logo

Информация за провеждане на професионалното обучение(ПО)

 

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ:

 • навършени 16 години към датата на подаване на документите;

 

 •    здравословно състояние, позволяващо обучението по желаната професия (удостоверява се с медицински документ);

 

 •    входящо образователно равнище – в зависимост от прилежащата степен на професионална квалификация (СПК) на професията/специалността, по която ще се провежда обучението.

Изисквания за завършено образование при обучение по професии/специалности:

с първа СПК - завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване;
с втора СПК - завършен първи гимназиален етап (Х-ти клас);
с трета СПК – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.

входящо квалификационно равнище – документ, доказващ проведено професионално обучение. Изисква се само за продължаващо обучение

 ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
 Необходими документи, които следва да бъдат представени при записване:

 • копие на документ за завършена степен на образование (в зависимост от изискванията на съответната СПК за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище);
 • медицински документ, доказващ, че обучението по професията не е противопоказно на кандидата;
 • актуални снимки (цветни в анфас, на матирана хартия, отговарящи на изискванията на приложение № 5, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи);

 

 • документ за самоличност за контролно сверяване на данните във връзка с издаване на документ, удостоверяващ проведено професионално обучение.

 

 

          ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

След предоставяне на необходимите документи за включване в курс и сключване на договор за професионално обучение между ЦПО към „АВС-Е“ ЕООД и обучаемото лице, последното получава:

 • учебен план
 • график за провеждане на обучението.
 •  инструкция за работа с платформата за дистанц
 • потребителско име и парола за достъп

Теоретичната част от обучението: 

  Провежда  се в дневна,задочна ,самостоятелна  .

     Самостоятелната форма на обучение  е неприсъствена форма на обучение, при която обучаемите се подготвят самостоятелно и полагат изпити по учебни предмети съгласно учебния план за съответната професия/специалност.

 

 “ АВС-Е“ разполага с необходимите учебни зали оборудвани съгласно ДОИ /Държавно общообразователни изисквания/

  В платформата за  дистанционо обучение , са на разположение  лекции и други материали по всеки учебен предмет от учебния план, както и пробни тестове (с право на един опит за решаване). Достъпът до тях е свободен  за периода на обучението.

Практическата част от обучението:

 (учебна и производствена практика) се провежда в реална производствена среда, на база сключен договор за провеждане на практическо обучение по изготвения график за курса.

Оценяването по всеки учебен предмет (от теоретично и практическо обучение) от учебния план приключва с изпит - тест, който се провежда задължително в присъствена форма.

 

 След преминаване на обучението , обучаемите лица се допускат:
 

*до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

*до изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професията 

 

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОВЕДЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
 

 • При приключването на обучение за част от професия и успешно положен изпит (част теория и част практика) се издава

 

Удостоверение за професионално обучение с номенклатурен № 3-37 на МОН.

 

 •  След проведено обучение по цялата професия/специалност (пълен курс), успешно положени изпити по учебния план, както  и успешно положен държавен изпит (част теория и част практика) се издава

 

Свидетелството за професионална квалификация, номенклатурен № 3-54 на МОН с придобита степен на професионална квалификация.

 

Формата и съдържанието на документите е съгласно определеното в държавния образователен стандарт за информацията и документите.

Двата вида документи се публикуват в Регистъра на издадените документи, който НАПОО поддържа.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

Image
Image
Image
Image
Image

ABC-E Ltd.

Адрес: ул.“Александър Стамболийски“ № 30 / България GSM: +359 897 820 128
Бисквитките осигуряват по-добрата работа на услугите в сайта. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме "бисквитки".
Приемам Научи повече