762 Социална работа и консултиране

Logo_ABC_obuch - Копие

762 Социална работа и консултиране

socialworker

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
762   Социална работа и консултиране
762020   Сътрудник социални дейности
7620201   Социална работа с деца и семейства в риск
7620202   Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
3
 
3
 
762030 Помощник възпитател
 
7620301 Помощник – възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
3
 
762040 Социален асистент
7620401 Подпомагане на деца
7620402 подпомагане навъзрастни
2
2