623 Горско стопанство

Logo_ABC_obuch - Копие

623 Горско стопанство

forest-trees-008

Професионално направление
Професия

 

Специалност
Степен  на проф. квал.
623   Горско стопанство
623010   Техник – лесовъд
6230101   Горско и ловно стопанство
6230102   Горско стопанство и дърводобив
3
 
3
 
623020   Техник – механизатор
6230201   Механизация на горското стопанство
3
 
623030   Механизатор на горска
               техника
6230301   Механизация на
                 горското стапство
2
 
623040   Лесовъд
 
6230401   Горско стопанство
2
 
623050   Дивечовъд
6230501   Горско и ловно стопанство
2
 
623060   Работник в  горското стопанство
6230601   Лесокултурни
                 дейности
6230602   Дърводобив
6230603   Дивечовъдство
6230604   Билкарство
1
 
1
1
1