Дистанционно обучение

Центърът за професионално обучение  към   АВС провежда дис­танци­онно обу­чение,
което е алтернатива на за­доч­на­та и ре­дов­на­та фор­ма . В последните няколко години то се налага
като ефективен и предпочитан метод за обучение на възрастни . 
 
От въвеждането му като форма на обучение през 2009 г. до момента над 2700 лица
успешно са обучени от АВС в изцяло или частична форма на дистанционно обучение!
 
Обу­чени­ето в дис­танци­он­на фор­ма е оси­гуре­но с учеб­но-ме­тоди­чес­ки ма­тери­али и лек­ции.  
Ор­га­низи­рано е в неп­рисъ­стве­на фор­ма, ка­то кур­систи­те по­луча­ват лич­но (при за­пис­ва­нето) или
по електрон­на по­ща достъп до он­лайн ба­зира­ната плат­форма за обу­чение.
Използването на платформата за дистанционно обучение  е максимално опростено и не
изисква владеене на специални компютърни умения.  
Пестите време, разходи за транспорт и имате шанса  да се обучавате  по избраната от Вас
специалност в домът ви.
 
Дистанционното обучение може да се прилага към всички професии/ специалностти , за който центърът е лицензиран.
 
   webinar

 

 

 

    ВХОД КЪМ ПЛАТФОРМАТА ЗА

     ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ