КАТЕГОРИЯ -Твк -З

КАТЕГОРИЯ  -Твк -З -ЗЪРНОКОМБАЙН , СИЛАЖОКОМБАЙН

И ДРУГИ ВИДОВЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНА И СПЕЦИАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА

ТЕХНИКА

 

 combain    57982012-01-2465107117
 

 

Лицата, придобили правоспособност за работа със земеделска и горска техника кат. „Твк-З“ имат 
право да работят самостоятелно със специализирана и специална земеделска техника. 
   Кандидатите трябва :
       – да са  навършили 18 год.;
       – да са придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство /МПС/
       – да са завършили теоретичен и практически  курс.
  Обучението може да започне 6 месеца преди навършване на необходимата възраст.
  Документи за записване:
  • копие на лична карта;
  • копие на диплома за образование;
  • медицинско свидетелство;
  • снимки на магнитен носител.
Обучението е изградено на модулен принцип  и  е:
              Теоретично – с хорариум – 48 уч.часа
              Практическо – с хорариум – 52  уч.часа

 

След успешно приключване на обучението се издава Свидетелство за правоспособност !

 

 

                                          ЗАПИШИ СЕ В КУРС