Огняр

МАШИНИСТ НА КОТЛИ /ОГНЯР/

 

ebbb11913dbc9603acfd7cf1e0ee7959

 

 

Котлите могат да се обслужват само от лица, които са придобили или на които е призната правоспособност по реда на НАРЕДБА № 2  ОТ 17 ЯНУАРИ 2001г.

Курсовете се провеждат само в групово обучение , в приствена форма.

Обучението е изградено на модулен принцип и има теоретичнен и практически модул.

След  формиране на група Центърът за професионално обучение изпраща писмо придружено от списъка на участниците  в  курса до  ГД“ИДТН“ и едва след получаване на разрешение курса може да започне.

 

Необходими  документи:

-навършени 18 години;

-копие на диплома за завършено образование/минимум  8 клас/;

-медицинско  свидетелство за работа /от личния  лекар/;

-снимки: 2 броя.

  

 Курсовете, които се провеждат в центъра са както следва:

  1.   Машинист на котли с ниско налягане:

                     Продължителност :    Теоретично  обучение   60 уч. часа

                                                             Практическо  обучение  120 уч. часа

 

  1.   Машинист на котли с високо налягане III степен:

                     Продължителност :  Теоретично  обучение   120 уч. часа

                                                           Практическо  обучение  180 уч. часа

 

  1.    Машинист на котли с високо налягане II степен:

                      Продължителност :  Теоретично  обучение   120 уч. часа

                                                           Практическо  обучение  180 уч. часа

 

  1.     Съкратен курс за машинист на котли с високо налягане II степен:

                                   Продължителност : Теоретично  обучение   70 уч. часа

                                                                       Практическо  обучение  110 уч. часа

 

Провеждането на изпитите за правоспособност се организира от  ЦПО – по график определен в едномесечен срок преди провеждането им.

Изпитите се полагат пред комисия.

Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД „ИДТН“) на Държавната агенция за метрология и техническинадзор (ДАМТН) издава свидетелства за придобита правоспособност за машинисти на котли с високо или с ниско  налягане  на лица:

  1.   навършили 18 години;

  2.   физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско

свидетелство.

 

     Машинист на котли с ниско налягане има право да обслужва парни котли с работно

налягане до 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на нагряваната вода до 110 °С.

 

   Машинист на котли с високо налягане има право да обслужва всички видове котли с

изключение на енергийните, както следва:

  1. III степен – котли с нагревна повърхност до 250 м2 вкл.;

  2. II степен – котли с нагревна повърхност от 250 м2 до 1000 м2 вкл.

 

                     ЗАПИШИ СЕ В КУРС