ПРОФЕСИЯ – ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС

Untitled-2

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ

art_22_45957   gym_instructor_courses_qualifictaions   Fitness Instructor Leading Stretches

 

Инструктор по фитнес

Продължителност  4 семестъра /2 години /.

Професионалното обучение се организира в подходяща учебна среда, осигурена със съвременно оборудване и съобразена с изискванията на професията. Обучението по практика на професията се извършва в реална работна среда – закрити спортни зали и други спортни комплекси, оборудвани със спортни уреди и технически съоръжения, необходими за провеждането на високоефективен учебно-тренировъчен процес.

Обучението се води от преподаватели  с богат практически опит и теоретична подготовка.

Учебният процес се организира в дневна, самостоятелна задочна форма. Срокът на обучение е две години и приключва с държавен изпит по теория и практика по професията/специалността с придобиване на Свидетелство за професионална квалификация по професията „Инструктор по фитнес“, специалност „Фитнес“ – четвърта степен на професионална квалификация. Документът е с европейска валидност.

 

 ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 Придобилият ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА „ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС“ може да заема длъжността „Инструктор по фитнес“ във всички спортни организации – юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта (спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации). Инструкторът по фитнес може да се реализира професионално и във фитнес клубове, които развиват и осъществяват професионален спорт (акционерни дружества) – професионални спортни клубове, или в сдружения с нестопанска цел – професионални спортни клубове.

Инструкторът по фитнес изпълнява задълженията си като член на професионалния екип съгласно изискванията на спортната организация или фирма, при планиране и извършване на определените от работодателя трудови дейности.

 

 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ОБРАЗЕЦ

                   svid

 

Прием за учебната –  2016 – 2017

  • Професия- „Инструктор по фитнес”

Специалност „Фитнес”

    дневна, самостоятелна и задочна форма на обучение;

    двегодишен срок на обучение

Необходими документи за записване:

  1. Заявление по образец;
  2. Медицинско свидетелство;
  3. Копие на диплома за завършено средно образование;
  4. Снимка- 3 бр.

Документи се подават всеки работен ден от 8,30 до 17,00ч. в сградата на колежа

Краен срок за записване:  01.10.2016