Езиково училище АВС


Logo_ABC_obuch - Копие

 

 

 

 

 

ENGLISH-LESSONS_88233150_std

 

 

 

Beginner

Курсистът може да използва кратки ежедневни изрази и основни фрази с цел посрещане на конкретни нужди. Може да представи себе си или другиго, както и да задава и отговаря на въпроси от лично естетство, напр. местоживеене, приятели и познати, притежание. Може да общува с прости изрази при условие, че събеседникът му говори бавно и ясно и е подготвен да го подпомогне в разговора.Обучението обхваща между 600 и 800 думи, свързани с ежедневни дейности. Участниците придобиват и начални познания по четирите умения, които определят владеенето на един език.

 

Elementary

Обучаемият може да разбира изречения и често употребявани изрази, свързани с конкретно касаещи го ситуации (напр. основна информация за него и семейството му, пазаруване, местоположение на местни обекти, работа). Може да общува в рутинни ситуации, които изискват елементарен и директен обмен на информация по познати или ежедневни теми. Може да опише с елементарни езикови средства образованието и професията си, заобикалящата го среда и събития от първа необходимост.Борави с около 1 500 английски думи и изрази и се запознава с основни граматически конструкции. Може да попълва формуляри с базова лична информация и да съставя кратко неофициално писмо.

 

Pre-intermediate 

Кандидатът може да разбира основните моменти, когато носител на езика говори ясно по познати теми, свързани с работа, училище, свободно време. Може да се справи в повечето ситуации, които биха възникнали по време на пътуване в район, където се говори на езика. Може да произведе кратък свързан текст по теми, които са му познати или представляват интерес за него. Може да опише преживявания и събития, мечти, надежди и амбиции и накратко да изтъкне аргументи и доводи за мнението си и плановете си.Борави с около 3 000-3 300 думи и се запознава по-обстойно с английската граматика. Може да състави молба, описателно съчинение, разказ, както и по-обширно неофициално писмо.

Достига до средата на ниво В1 от европейската езикова рамка.

 

Intermediate 

Курсистът разбира и участва в разговори свързани с ежедневието, изразява мнение по по-абстрактни теми. Борави с около 5 000 думи. Може да провежда телефонни разговори, да съставя неофициални, официални и бизнес писма. Започва да разграничава разговорен от книжовен език.

Преминава през ниво В1 и обхваща малко от ниво В2 от европейската езикова рамка.

 

Upper-intermediate 

Може да разбира основния смисъл на по-сложни изложения по конкретни и абстрактни теми, включително технически дискусии от неговата сфера на специализация. Може да общува значително гладко и свободно с носители на езика, което позволява и на двете страни да контактуват с лекота. Може да направи ясно и детайлно изложение по широк диапазон от теми, както и да изрази позиция по актуални въпроси, като изтъкне предимствата и недостатъците на различните гледни точки.Борави с около 7 000 английски думи и изрази. Строго разграничава разговорен от книжовен език, може да изпълнява различни по стил и вид писмени задачи като: писма, есета, съчинения и доклади.

Подходящо входно ниво за TOEFL iBT курсове или Cambridge FCE!

 

Advanced 

Кандидатът може да разбере широк диапазон от сложни и по-дълги текстове и да улови значение в подтекст. Може да се изразява свободно и гладко без видими затруднения, като не се колебае каква фраза или дума да употреби. Може да употребява езика гъвкаво и ефективно за социални, академични и професионални цели. Може да създаде ясен, добре организиран и подробен текст по сложни теми, като демонстрира добро владеене на структурата на текста, както и на свързващите думи и съюзи. Курсистът може да създава сложни по структура, съдържание и изразни средства текстове като официални и неофициални писма, критични отзиви за книги или филми, доклади, статии. Нивото е ефективен инструмент за попълване на пропуски преди пристъпване към подготовка за сертификатни изпити.

Подходящо входно ниво за TOEFL iBT и Cambridge CAE!